www.užventis.lt, 2016-07-18

Dr. V. Tumėno įžvalgos apie Užvenčio plenerą

Lie­pos 11–16 die­no­mis Užventyje (Kelmės r.) vyko VII kalvystės ir akvarelės pleneras. Renginio sumanytojai ir rengėjai – Užvenčio malūno šeimininkai Milda ir Alvydas Knyzeliai siekia gaivinti istorinę miestelio atmintį, puoselėti jo kultūrinę ervdvę. Todėl šiemt buvo atkreiptas ypatingas dėmesys į kelis iškilius dailininkus, kilusius iš Užvenčio – Eduardą Urbanavičių ir Vytautą Jarutį.

Šiemetinis kalvių ir akvarelininkų sambūris skir­tas žymaus akvarelės meist­ro, grupės ,,Aqua12” įkūrėjo, vadovo ir mokytojo E. Ur­bo­na­vi­čiaus, ku­riam šie­met bū­tų su­ka­kę 85 me­tai, atminimui. Dailininko, patyrusio politinio kalinio dalią, kūrybos garsinimui Užven­čio kraš­to mu­zie­ju­je su­reng­ta jo 16 akvarelių pa­ro­da „Tep­tu­ko pa­trio­tas”, kurią kuravo jo dukra tapytoja Saulė Urbanavičiūtė.

Užvenčio plenerai išsiskirtiniai tuo, jog vienija dailininkus ir tautodailininkus. Plenerų metu iš įvairių kalvių dirbinių sukuriamas vienas bendras monumentalios kalvystės kūrinys skirtas viešai Užvenčio dvaro sodybos parko erdvei, kurią mielai lanko užventiškiai ir miestelio svečiai. Kalvių dirbiniai įprastai pasižymi viena tema, kuri vienija jų individualius skirtingo autorinio braižo darbus. Jie sujungiami architektoniška konceptualia platforma. Bendro kalvių kūrinio konstrukcino pagrindo koncepciją sugalvojo ir sukūrė garsus kalvis iš Mažeikių Virgilijus Mikuckis – tai simbolinis geležinis akvarelininko E. Urbanavičiaus molbertas, kurį kalviai apkaišė skirtingomis gėlėmis iš metalo. Jis pastatytas išvaizdžiame Užvenčio malūno parke ant Ventos upelio kranto.

Muziejuje taip pat eks­po­nuo­ti vieno žymiausių Lietuvos kalvių – Vy­tau­to Ja­ru­čio mažosios metalo plastikos dar­bai – 30 va­rio ir žal­va­rio saulučių, segių ir pakabukų. O parke prie muziejaus koplytstulpių rato viduryje buvo įrengti kalvio naujai sukurti 3 aukšti metaliniai lauko kryžiai-saulutės.

Į plenerą suvažiavo 20 žymiausių kalvių iš Vil­niaus, Kau­no, Pa­ne­vė­žio, Drus­ki­nin­kų, Rad­vi­liš­kio, Aly­taus, Klai­pė­dos, Ma­žei­kių, Daug­pi­lio. Tai šių metų Lietvuos kalvių kalvio laureatas Č. Pečetauskas, S. Špukas, D. Vilius, A. Jukumas, J. Kavaliauskas, S. Kronis, E. Vronskis, E. Latėnas, D. Liekmanis, B. Mikuckis, E. Rimkūnas, V. Slavinskas, R. Grekavičius, M. Stankus. Akvareles liejo V. Barakauskas, L. Narušienė, G. Kaltanienė, B. Priedite, E. Karbočienė, E. Nalevaika, S. Urbanavičiūtė, V. Medelinskienė, A. Vasiliauskas, O. Vronska ir kt. Akvarelininkai domėjosi Užvenčio architektūros paveldu, parko kraštovaizdžiu ir senaisiais dvaro pastatais bei augalija. Jame dalyvavo ir akmenorius iš Zyplių – V. Cikana, sukūręs paminklą skirtą Ventos upės legendai.

Plenero dalyvius atidarymo metu pasveikino ir gražių kūrybinių idėjų linkėjo Lietuvos Respublikos Seimo narė A. Monkauskaitė ir Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorė I. Sirusienė. Plenerą aplankė kraštietė Seimo narė Rima Baškienė. Jo klotimi domėjosi atvykęs Lietuvos tautodailės kūrėjų asociacijos pirmininkas J. Rudzinskas ir LTS kauno bendrijos pirmininkas V. Jezerskas. Plenero kūrėjams paskaitas skaitė Etninės kultūros globos tarybos pirmininko pavaduotojas, dailėtyrininkas, etnologas dr. V. Tumėnas.

Šie­met ple­ne­ro ren­gi­nius fi­nan­savo ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė, pa­rė­mė Lie­tu­vos tau­to­dai­li­nin­kų są­jun­gos Kau­no bend­ri­ja. Tenka apgailestauti, kad šie­met tra­di­ci­nis kal­vys­tės ir ak­va­re­lės ple­ne­ras ne­ga­vo fi­nan­sinės paramos iš Kul­tū­ros ta­ry­bos. Todėl kultūros ministro Š. Biručio atsiųstos padėkos plenero kalviams tapo itin malonia staigmena. Tai įkvepia nenuleisti rankų ir turėti vilties kad ateinantys metai šiai tradicijai puoselėti bus palankesni.


Publikuota gavus leidimą.
Šaltinis: Tumėnas, V. 2016, liepos 17. Užventyje įvyko kalvystės ir akvarelės pleneras, skirtas E.Urbanavičiaus atminimui.